Strona www.spichlerz.org korzysta z plików cookies. Więcej informacji można znaleźć na stronie Polityka prywatności.
Rozumiem, nie pokazuj więcej tego komunikatu

Newsletter

Kodeks wewnętrzny

I. Zasady Ogólne.

§1.
Kodeks Wewnętrzny Kościoła:
1. opisuje działalność Kancelarii Kościoła (KK), Kolegium Kościoła (KP) i Zborów KChWE w RP oraz kościelnych jednostek organizacyjnych.
2. rozwija zagadnienia wynikające z zapisów zawartych w Statucie i Zasadach Wiary KChWE.
3. reguluje sprawy nie ujęte w Statucie i Zasadach Wiary KCHWE.


II. Kancelaria Kościoła

§2.
Członkiem Kancelarii może zostać osoba powyżej 30 roku życia i będąca co najmniej 10 lat członkiem Kościoła.

§3.
Wysokość uposażenia etatowych członków Kancelarii określa KP.

§4.
Porządek obrad KK określa regulamin Kancelarii przyjęty przez KP.

§5.
Kancelaria rozstrzyga sprawy dotyczące członkostwa osób opuszczających jeden Zbór Kościoła lub gdy są z niego wykluczone a chcą się przyłączyć do innego Zboru Kościoła, w związku z zapisem 10 Kodeksu. Kancelaria informuje pisemnie strony o swojej decyzji. Zborowi przysługuje prawo odwołania się od decyzji KK do Kolegium Pastorów. Wówczas sprawę ostatecznie rozstrzyga KP.

§6.
W przypadkach nie uregulowanych w Statucie, Kancelaria ma prawo podejmować stosowne działania w celu przywrócenia określonego w Statucie porządku prawnego w Zborach.


III. Kolegium Pastorów

§7.
1. W obradach Kolegium każdy Zbór Kościoła musi być reprezentowany przez Pastora.
2. W wyjątkowych/losowych wypadkach dopuszcza się „że Zbór może być reprezentowany przez osobę upoważnioną przez Pastora Zboru. W takim wypadku Pastor winien zwrócić się do Prezbitera Naczelnego lub prowadzącego obrady Kolegium Pastorów o zgodę na reprezentowanie Zboru w obradach Kolegium Pastorów przez osobę przez niego upoważniona. Osoba ta winna okazać pisemne upoważnienie podpisane przez Pastora Zboru.
3. Pastor Zboru może zwrócić się do Prezbitera Naczelnego lub prowadzącego obrady Kolegium Pastorów o zgodę na uczestnictwo w obradach Kolegium Pastorów drugiej osoby bez prawa głosu.
4. W razie niemożności sprawowania urzędu przez Pastora Zboru, Rada Zboru wyłania ze swego składu osobę upoważnioną do reprezentowania Zboru w obradach Kolegium Pastorów. Osoba uczestniczą w obradach winna okazać pisemne upoważnienie wraz z uzasadnieniem podpisane przez członków Rady Zboru.

§8.
Trzy nieusprawiedliwione nieobecności pod rząd Pastora Zboru na obradach KP uprawniają KK do wszczęcia postępowania wyjaśniającego oraz wnioskowania do Kolegium Pastorów o wszczęcie wobec niego postępowania dyscyplinarnego.


IV. Rada Zboru

§9.
1. Do kompetencji Rady Zboru, w następstwie realizacji 9; 10; 32, ust.1, pkt. 5, 6 Statutu Kościoła, należy m.in. podejmowanie decyzji w sprawach dyscyplinarnych osób należących do Zboru poprzez:
1). napomnienie na zasadach zgodnie ze Słowem Bożym;
2). zawieszenie w prawach członka na okres od trzech miesięcy do jednego roku;
3). wykluczenie ze Zboru.

§10.
W przypadku osób opuszczających inny Zbór lub gdy są z niego wykluczone: Rada Zboru, do którego chcą się przyłączyć takie osoby:
1. Nie może ich przyjąć w poczet swoich członków bez pozytywnej opinii Rady poprzedniego Zboru.
2. W przypadku braku pozytywnej opinii tejże Rady, zwraca się do Kancelarii Kościoła o rozstrzygnięcie sprawy zgodnie z §5. Kodeksu Wewnętrznego, o ile statut nie stanowi inaczej.


V. Zbór

§11.
Powoływanie nowego zboru, w następstwie realizacji 17, pkt 14 i 25 Statutu Kościoła, odbywa się wg niżej przyjętych zasad:
1. Na wniosek osób zainteresowanych KK zwołuje zebranie założycielskie.
2. W zebraniu założycielskim uczestniczy członek Kancelarii Kościoła lub upoważniony przez nią na piśmie Pastor.
3. Protokół Zabrania Założycielskiego zawiera uchwałę o przystąpieniu do KChWE, propozycję kandydata na Pastora. Protokół podpisują uczestnicy zebrania.
4. Ostateczna decyzja o powołaniu Zboru i Pastora zapada na KP.
5. W przypadku powołania kolejnego Zboru w danej miejscowości KP zasięga opinii Pastora istniejącego Zboru.

 §12.
1. Ordynacja Pastora odbywa się na uroczystym nabożeństwie Zboru, nie później niż przed upływem kwartału od chwili powołania przez KP,
2. Ordynacji dokonuje się przy udziale Prezbitera Naczelnego lub upoważnionego przez niego Z-cy Prezbitera Naczelnego.

 §13.
1. W Zborze może zostać powołany Z-ca Pastora Zboru. Musi on odpowiadać tym samym kwalifikacjom co Pastor.
2. Z-cę Pastora Zboru powołuje i odwołuje Rada Zboru na wniosek Pastora. Do obowiązków Pastora Zboru należy niezwłoczne powiadomienie na piśmie Kancelarii Kościoła o fakcie powołania lub odwołania Z-cy Pastora.
3. Wprowadzenie na urząd Z-cy Pastora Zboru dokonuje Pastor Zboru.
4. Kompetencje Z-cy Pastora Zboru określa Pastor Zboru.
5. W przypadku rezygnacji z funkcji Pastora lub niemożności pełnienia obowiązków przez Pastora, Z-ca Pastora za wiedzą Kancelarii Kościoła pełni obowiązki Pastora Zboru do czasu powołania Pastora Zboru lub zaprzestania przyczyny niemożności pełnienia obowiązków przez Pastora.


VI. Przepisy końcowe

§14.
Sprawy nie ujęte w Kodeksie regulują uchwały, wytyczne lub zalecenia właściwych organów Kościoła wg kompetencji statutowych i w zgodzie z Pismem Świętym.

§15.
Zmiany w Kodeksie dokonuje Kolegium Pastorów.